پدرام امیری

مجموعه ضایعات گل محمدی یک تیم مسئولیت‌پذیر و متعهد است و از همکاری با آنها رضایت کامل داشتیم.

پدرام امیری

شرکت سازه کاوه تهران تست