پرسش و پاسخ

تمامی  قیمت ها به صورت روزانه محاصبه شده و روی باسکول تسویه می شود

هر نوع ضایعات چدنی ، آهن و فلزات رنگی

برای خرید و فروش پیام ارسال کنید
ارسال کن